921slash1
921slash1part60 921slash1part60.jpg

DIVARICATORE SHARP APPUNTITO

(165 mm)

921/1