897slash3
897slash3part60 897slash3part60.jpg

DIVARICATORE FLESSIBILE x3

(160 mm)

897/3