660slash4;HL8.jpg

CUCCHIAIO HEMINGWAY N.4

660/4.HL8