660slash3;HL8.jpg

CUCCHIAIO HEMINGWAY N.3

660/3.HL8