660slash3;HL10
660slash3;HL10.jpg

CUCCHIAIO HEMINGWAY N.3

660/3.HL10