660slash2;HL8.jpg

CUCCHIAIO HEMINGWAY N.2

660/2.HL8