660slash2
660slash2.jpg

CUCCHIAIO HEMINGWAY N.2

660/2