660slash1;HL8.jpg

CUCCHIAIO HEMINGWAY N.1

660/1.HL8