660slash1
660slash1.jpg

CUCCHIAIO HEMINGWAY N.1

660/1