660slash1;HL10
660slash1;HL10.jpg

CUCCHIAIO HEMINGWAY N.1

660/1.HL10