660slash0;HL8.jpg

CUCCHIAIO HEMINGWAY N.0

660/0.HL8