Hemostatic forceps

Allis-baby hemostatic forceps
Halstead-mosquito hemostatic forceps
Heiss hemostatic forceps
Kelly hemostatic forceps
Rochester-Kocher hemostatic forceps